แผนและปฎิทินการจัดโครงการ

แผนและปฎิทินการจัดโครงการ ประกาศรับผลงาน (Full Paper)         บัดนี้-9 มกราคม 2566 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ          10 -15 มกราคม 2566 แจ้งผลการพิจารณาบทความ             16 มกราคม 2566 ส่งบทความฉบับแก้ไข (Full Paper)   17-22 มกราคม 2566 จัดทำรูปเล่ม (บทคัดย่อ)                      23-26 มกราคม 2566 วันนำเสนอผลงาน  Read more…

ประกาศ!!!


This will close in 30 seconds