กําหนดการนําเสนอ ครุศาสตร์วิชาการครั้งที่ 13
นวัตกรรมการศึกษาพลิกโฉมการพัฒนา “วิชาชีพครูในยุคดิจิทัล”
วันที่ 27 มกราคม 2566
  • รายละเอียดการนำเสนอภาคบรรยาย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 13
  • กําหนดการนําเสนอภาคนิทรรศการ (โปสเตอร์) ครุศาสตร์วิชาการครั้งที่ 13 นวัตกรรมการศึกษาพลิกโฉมการพัฒนา “วิชาชีพครูในยุคดิจิทัล” รูปแบบ: ออนไซต์
  • กําหนดการนําเสนอภาคนิทรรศการ (โปสเตอร์) ครุศาสตร์วิชาการครั้งที่ 13 นวัตกรรมการศึกษาพลิกโฉมการพัฒนา “วิชาชีพครูในยุคดิจิทัล” รูปแบบ: ออนไลน์
  • กําหนดการนําเสนอภาคบรรยาย ครุศาสตร์วิชาการครั้งที่ 13 นวัตกรรมการศึกษาพลิกโฉมการพัฒนา “วิชาชีพครูในยุคดิจิทัล” รูปแบบ: ออนไซต์

ประกาศ!!!


This will close in 30 seconds