กลุ่มสาขาที่เปิดรับบทความวิจัย/บทความวิชาการ
เปิดรับบทความเพื่อนำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation)
  • การศึกษา
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์