แผนและปฎิทินการจัดโครงการ
  • ประกาศรับผลงาน (Full Paper)           8-30 พฤศจิกายน 2564
  • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ            1-9 ธันวาคม 2564
  • แจ้งผลการพิจารณาบทความ               10 ธันวาคม 2564
  • ส่งบทความฉบับแก้ไข (Full Paper)   11-20 ธันวาคม 2564
  • จัดทำรูปเล่ม (บทคัดย่อ)                      22-24 ธันวาคม 2564
  • วันนำเสนอผลงาน                                25-26 ธันวาคม 2564
  • ส่งเอกสารปรับแก้หลังนำเสนอ            15 มกราคม 2565