แผนและปฎิทินการจัดโครงการ
  • ประกาศรับผลงาน (Full Paper)           บัดนี้- 9 มค 2566 15 ม.ค. 2566
  • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ            10 ม.ค.-15 ม.ค. 2566
  • แจ้งผลการพิจารณาบทความ               16 ม.ค. 2566  18 มกราคม 2566
  • ส่งบทความฉบับแก้ไข (Full Paper)   17-22 ม.ค. 2566
  • จัดทำรูปเล่ม (บทคัดย่อ)                      23-26 ม.ค. 2566
  • วันนำเสนอผลงาน                                27 ม.ค. 2566
  • ส่งเอกสารปรับแก้หลังนำเสนอ            15 ก.พ. 2566

ประกาศ!!!


This will close in 30 seconds