คณะกรรมการดำเนินการ

ผู้จัดงาน

 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ผู้จัดงานร่วม

 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะกรรมการที่ปรึกษา

 • ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง
 • ผศ.นิตยารัตน์ คงนาลึก
 • อาจารย์อรดา โอภาสรัตนากร
 • อาจารย์วัยวุฒ อินทวงศ์
 • ผศ.มานะ ขุนวีช่วย
 • ดร.ธณัฐชา รัตนพันธ์
 • ดร.แก้วใจ สุวรรณเวช

คณะกรรมการดำเนินการ

 • ดร.กตัญญุตา บางโท
 • ดร.จิราภรณ์ เหมพันธ์
 • ดร.กิตติศักดิ์ ใจอ่อน
 • ดร.ศุภวุฒิ เบ็ญจกุล
 • ดร.กิตติมา เทียบพุฒ
 • ผศ.รัชนี สิทธิศักดิ์
 • อาจารย์ผการัตน์ โรจน์ดวง
 • อาจารย์สุชาดา จิตกล้า
 • อาจารย์ศึกษา เรืองดำ
 • อาจารย์อาทิตย์ อรุณศิวกุล 
 • อาจารย์ศุภชัย โชติกิจภิวาทย์
 • อาจารย์กิตติรัตน์ เกษตรสุนทร
 • นางสาวญาณินทร  บัวสกุล
 • นางสุพัตรา เต็มรัตน์
 • นายสุทธิพงค์ เพ็ชรรัตน์
 • นายสุริยะ วิฤทธิ์

ประกาศ!!!


This will close in 30 seconds