กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ

ครุศาสตร์วิชาการครั้งที่ 13 : นวัตกรรมการศึกษาพลิกโฉมการพัฒนา “วิชาชีพครูในยุคดิจิทัล”
วันที่ 27 มกราคม 2566
รูปแบบ: ออนไลน์ และออนไซต์
นวัตกรรมการศึกษาพลิกโฉมการพัฒนา “วิชาชีพครูในยุคดิจิทัล”

***********************************

Background ในการนำเสนอ | Power Point Template

27 มกราคม 2566

08.00 – 08.45
ลงทะเบียน
08.45 -09.30 น.
พิธีเปิดงานครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 13
วีดิทัศน์แนะนำครุศาสตร์วิชาการ (3 – 5 นาที)
กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์  ชัยเรือง  คณบดีคณะครุศาสตร์
กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโดย
รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  (ดร.สมปอง  รักษาธรรม
09.30 -11.30 น.
 
การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมการศึกษา พลิกโฉมการพัฒนาวิชาชีพครูในยุคดิจิทัล
โดยวิทยากร ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม  เลขาธิการคุรุสภา
11.30-12.00
พิธีเปิดนิทรรศการ นวัตกรรมการศึกษา พลิกโฉมการพัฒนาวิชาชีพครูในยุคดิจิทัล โดย ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา
 13.00 – 17.00              นำเสนอผลงานในรูปแบบบรรยาย (oral presentation) และแบบ
                                       โปสเตอร์ (Poster presentation) (อาคาร 40)  
 17.00                            พิธีปิดการประชุมวิชาการ
หมายเหตุ : 
  1. อาหารว่าง เช้า เวลา 10.15 – 10.30 น. บ่าย เวลา 15.00 – 15.15 น.
  2. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ประกาศ!!!


This will close in 30 seconds