กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ

ครุศาสตร์วิชาการครั้งที่ 12 : การศึกษาฐานสมรรถนะในยุค New Normal

วันที่ 2526 ธันวาคม 2564

รูปแบบออนไลน์ : ZOOM

เอกสารประกอบการบรรยายการศึกษาฐานสมรรถนะ
ในยุค New Normal

***********************************

25 ธันวาคม 2564

12.00-12.30

ลงทะเบียนระบบออนไลน์

12.30-13.00

พิธีเปิดงานครุศาสตร์วิชาการ

วีดิทัศน์แนะนำครุศาสตร์วิชาการ (3-5 นาที)

กล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.นพรัตน์  ชัยเรือง  คณบดีคณะครุศาสตร์

กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโดย

รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

13.00-14.30

14.30-15.00 น.

การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาฐานสมรรถนะในยุค New Normal

โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

พิธีกรชี้แจงรายละเอียดกำหนดการการนำเสนอในวันถัดไป

26 ธันวาคม 2564

08.30-09.00

ลงทะเบียนระบบออนไลน์

09.00-12.00               นำเสนอผลงานในแต่ละห้องประชุม โดยใช้ระบบ ZOOM      
                                    (นำเสนอท่านละไม่เกิน 15 นาที)

                                     – การศึกษา

                                     – มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                                     – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13.00-16.00                นำเสนอผลงานในแต่ละห้องประชุม โดยใช้ระบบ ZOOM (ต่อ)
                                     (นำเสนอท่านละไม่เกิน 15 นาที)

                                     – การศึกษา

                                     – มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                                     – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16.00-16.30                ประธานกลุ่มกล่าวขอบคุณและปิดประชุมวิชาการ

                                     ทำแบบประเมินออนไลน์

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม