กําหนดการนําเสนอภาคบรรยาย รูปแบบ: ออนไซต์ วันที่ 27 มกราคม 2566
ห้องนำเสนอ 04 การศึกษา เวลา 13.00 น. – 14.15 น. ณ ชั้น 3 อาคารโรงละครภักดีดำรงฤทธิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.เบญจพร ชนะกุล มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
ผศ.ดร.ชไมพร พุทธราช นักวิชาการอิสระ

ผู้ดำเนินรายการ
อาจารย์สุชาดา จิตกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

ลำดับ

รหัส

เวลา

ชื่อผลงาน

ชื่อผู้วิจัย

1

4_O_027

13.00-13.15

ผลการจัดกิจกรรม Unplugged Coding ที่มีต่อการส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) กลุ่มทักษะพื้นฐานของเด็กปฐมวัย

อังคณา ชุมวงศ์

2

4_O_046

13.15-13.30

ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้กิจกรรมเป็นฐานที่มีผลต่อทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ

ภัทรวดี แก้ววิจิตร

3

4_O_047

13.30-13.45

การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมหน่วยการเรียนรู้ Who’s that? ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดพระมหาธาต

ปภาวี จินดามณี

4

4_O_049

13.45-14.00

การจัดการเรียนรู้แบบเกมมิฟิเคชัน โดยใช้สื่ออันปลั๊กโค๊ดดิ้งเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

จุฬาลักษณ์ แสงชุม

5

4_O_051

14.00-14.15

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาการคํานวณ เรื่อง การเขียนโปรแกรม Scratch โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นคร อุทิศ”

หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล

กําหนดการนําเสนอภาคบรรยาย รูปแบบ: ออนไซต์ วันที่ 27 มกราคม 2566
ห้องนำเสนอ 04 การศึกษา เวลา 14.15 น. – 15.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารโรงละครภักดีดำรงฤทธิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.ธีระพงษ์ สมเขาใหญ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
รศ.ดร.จุติพร อัศวโสวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

ผู้ดำเนินรายการ
อาจารย์สุชาดา จิตกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

ลำดับ

รหัส

เวลา

ชื่อผลงาน

ชื่อผู้วิจัย

6

4_O_031

14.15-14.30

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา และทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ GPAS 5 Steps และแอปพลิเคชัน Metaverse spatial เรื่องเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ธนาธิป รัตนพันธ์

7

4_O_035

14.30-14.45

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะในการทำงานกลุ่ม โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ แบบ 5 STEPs เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชะอวด

อภิวัฒน์ ราชรักษ์

8

4_O_036

14.45-15.00

การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางภูมิศาสตร์ และแอปพลิเคชัน Google jamboard เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คณปัณ บุญพลับ

9

4_O_048

15.00-15.15

การฝึกอบรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน : การสร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจ โดยใช้สมาร์ทโฟน

ศักรินทร์

ชนะสงคราม

10

4_O_050

15.15-15.30

การดัดแปลงวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ในการแก้เหฺมฺรยบนหนังตะลุง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ธาราทิพย์  เพ็งจันทร์

กําหนดการนําเสนอภาคบรรยาย รูปแบบ: ออนไลน์ วันที่ 27 มกราคม 2566
ห้องนำเสนอ 05 การศึกษา เวลา 13.00 น. – 14.45 น. ณ ชั้น 3 อาคารโรงละครภักดีดำรงฤทธิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ใจอ่อน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
ดร.จิราภรณ์ เหมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

ผู้ดำเนินรายการ
อ.ผการัตน์ โรจน์ดวง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/97154902407?pwd=aWsxa1hIMGlyMktFL1UxSlYwM1YrUT09

Meeting ID: 971 5490 2407

Passcode: 137810

ลำดับ

รหัส

เวลา

ชื่อผลงาน

ชื่อผู้วิจัย

1

5_O_004

13.00-13.15

ความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด

รสนา สำลี

2

5_O_005

13.15-13.30

การพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยวิธีการแบบเปิด

อาริยา ศรีนวล

3

5_O_008

13.30-13.45

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกการลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาร่วมกับเทคนิคบาร์โมเดล

สายพิรุณ หอมสิน

4

5_O_010

13.45-14.00

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกําลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมผ่านแอพพลิเคชัน Blooket

เพ็ญนภา เดชเมือง

5

5_O_011

14.00-14.15

ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Math League ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

จณิสตา ผาเวช

6

5_O_016

14.15-14.30

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิคเกมมิฟิเคชันร่วมกับการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด

เยาวลักษณ์ ยางทอง

7

5_O_017

14.30-14.45

การศึกษาความรู้สึกเชิงปริภูมิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พีระมิด กรวย และทรงกลม โดยใช้โปรแกรม GeoGebra

สุภาวิดา พรรณขาม

กําหนดการนําเสนอภาคบรรยาย รูปแบบ: ออนไลน์ วันที่ 27 มกราคม 2566
ห้องนำเสนอ 06 การศึกษา เวลา 13.00 น. – 14.45 น. ณ ชั้น 3 อาคารโรงละครภักดีดำรงฤทธิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.อารี สาริปา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ดำเนินรายการ
อ.เย็นฤดี หนูเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/97154902407?pwd=aWsxa1hIMGlyMktFL1UxSlYwM1YrUT09

Meeting ID: 971 5490 2407

Passcode: 137810

ลำดับ

รหัส

เวลา

ชื่อผลงาน

ชื่อผู้วิจัย

1

6_O_018

13.00-13.15

การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการกำกับตนเองของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยกิจกรรมจิตศึกษาร่วมกับเทคนิคบาร์โมเดล

วรนุช มะลิวัน

2

6_O_019

13.15-13.30

การศึกษาความวิตกกังวลและการกำกับตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความสามารถต่างกัน

ปภาวรินท์ พันชูกลาง

3

6_O_020

13.30-13.45

การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิคเกมมิฟิเคชัน

ภัทรพล ว่องไว

4

6_O_021

13.45-14.00

การพัฒนาทักษะ การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TGT ร่วมกับสื่อประสม

วิไลภรณ์ มะระสาร

5

6_O_022

14.00-14.15

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเทคนิคเกมมิฟิเคชัน เพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

พรพิมล แสงนนท์

6

6_O_024

14.15-14.30

การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับแนวคิดเกมมิฟิเคชัน

จันทกานต์ เคอ

7

6_O_026

14.30-14.45

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับโปรแกรม GeoGebra ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง

กัญญาณัฐ ศรีหาราช

กําหนดการนําเสนอภาคบรรยาย รูปแบบ: ออนไลน์ วันที่ 27 มกราคม 2566
ห้องนำเสนอ 07 การศึกษา เวลา 13.00 น. – 15.00 น.

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.นิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
รศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ดำเนินรายการ
ผศ.รัชนี สิทธิศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/97154902407?pwd=aWsxa1hIMGlyMktFL1UxSlYwM1YrUT09

Meeting ID: 971 5490 2407

Passcode: 137810

ลำดับ

รหัส

เวลา

ชื่อผลงาน

ชื่อผู้วิจัย

1

07_O_003

13.00-13.15

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ที่เน้นวัตถุประสงค์และผลลัพธ์สำคัญ (OKRs)

ประสิทธิ์ หนูกุ้ง

2

07_O_007

13.15-13.30

การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เเบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคการสอน 5W1H ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ญุไวรีย์ มานะกล้า

3

07_O_015

13.30-13.45

ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) ร่วมกับการใช้วรรณกรรม เพลงกล่อมเด็กภาคใต้อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุงเพื่อพัฒนาทักษะ การอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ก้องเกียรติ ฤทธิ์ชู

4

07_O_032

13.45-14.00

การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ และการเขียนเรื่องตามจินตนาการ โดยใช้เทคนิค CIRC ร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนเรื่องบันเทิงคดี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชาญชนะ สิทธิศักดิ์

5

07_O_033

14.00-14.15

การพัฒนาความสามารถการอ่านสะกดคำภาษาไทย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Picture Me Reading ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา

สุรีรัตน์ อักษรกาญจน์

6

07_O_036

14.15-14.30

การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางภูมิศาสตร์ และแอปพลิเคชัน Google jamboard เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คณปัณ บุญพลับ

7

07_O_043

14.30-14.45

การศึกษาการดำเนินงานรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

กัมปนาท นาคบัว

8

07_O_045

14.45-15.00

โรคใหม่ สร้างโลกแห่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนยุคหลังโควิด

จิณณ์ณิตา ทับทิม

ประกาศ!!!


This will close in 30 seconds