กําหนดการนําเสนอภาคบรรยาย รูปแบบ: ออนไซต์ วันที่ 27 มกราคม 2566
ห้องนำเสนอ 01 การศึกษา เวลา 13.00 น. – 13.20 น. ณ โถงชั้น 3 อาคารโรงละครภักดีดำรงฤทธิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง           มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

ลำดับ

รหัส

เวลา

ชื่อผลงาน

ชื่อผู้วิจัย

1

1_P_009

13.00-13.10

การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงานของโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

พึงจิต แพวิเศษ

2

1_P_014

13..10-13.20

การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT โรงเรียนท่าชนะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPPI

จิรัฏฐ์ เก้าเอี้ยน พรหมแก้ว

กําหนดการนําเสนอภาคบรรยาย รูปแบบ: ออนไลน์ วันที่ 27 มกราคม 2566
ห้องนำเสนอ 02 การศึกษา เวลา 13.00 น. – 14.10 น. ณ โถงชั้น 3 อาคารโรงละครภักดีดำรงฤทธิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ธัญญา กาศรุณ   มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

ผู้ดำเนินรายการ

ดร.ศุภวุฒิ เบญจกุล   มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/97154902407?pwd=aWsxa1hIMGlyMktFL1UxSlYwM1YrUT09

Meeting ID: 971 5490 2407

Passcode: 137810

ลำดับ

รหัส

เวลา

ชื่อผลงาน

ชื่อผู้วิจัย

1

2_P_001

13.00-13.10

ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วุฒิชัยพงษ์อดัม  จันทร์ดก

2

2_P_012

13.10-13.20

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของ Polya ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

บุษกร รอบคอบ

3

2_P_013

13.20-13.30

การศึกษาการจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิดร่วมกับสื่อ 3 มิติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ธนธรณ์ สุภาชาติ

4

2_P_023

13.30-13.40

การพัฒนาแบบฝึกทักษะอย่างมีปฏิสัมพันธ์ ผ่านโปรแกรม Teacher made เรื่อง การบวกและการลบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ฉัตรมงคล แก้วกำพล

5

2_P _025

13.40-13.50

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับโปรแกรม GeoGebra เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องกราฟของฟังก์ชัน

พิไลพร สร้อยนาค

6

2_P_028

13.50-14.00

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิค STAD

อภิชญา ตรีกุล

7

2_P _040

14.00-14.10

การพัฒนาทักษะการอ่านคำพื้นฐานที่สะกดด้วยสระเสียงยาวของเด็กที่มีความบกพร่อง ทางสติปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้บัตรภาพสะกดคำ

ซายัง ตาเดอิน

กําหนดการนําเสนอภาคบรรยาย รูปแบบ: ออนไลน์ วันที่ 27 มกราคม 2566
ห้องนำเสนอ 03 การศึกษา เวลา 13.00 น. – 13.30 น. ณ โถงชั้น 3 อาคารโรงละครภักดีดำรงฤทธิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร. วีรมลล์ โล้เจริญรัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ดำเนินรายการ

อ.ประภาศรี เพชรมนตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/97154902407?pwd=aWsxa1hIMGlyMktFL1UxSlYwM1YrUT09

Meeting ID: 971 5490 2407

Passcode: 137810

ลำดับ

รหัส

เวลา

ชื่อผลงาน

ชื่อผู้วิจัย

1

3_P_037

13.00-13.10

การพัฒนาทักษะการเขียนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ จากชื่อและนามสกุล โดยใช้แบบฝึกการเขียน สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านสติปัญญา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศิรินภา มาโคตร์

2

3_P _039

13.10-13.20

การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนพยัญชนะไทย พ ฟ ผ ฝ สำหรับนักเรียนที่มี ปัญหาด้านการเขียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียน โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล

ศิริพร วรรณลักษณ์

3

3_P _040

13.20-13.30

การพัฒนาทักษะการอ่านคำพื้นฐานที่สะกดด้วยสระเสียงยาวของเด็กที่มีความบกพร่อง ทางสติปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้บัตรภาพสะกดคำ

ซายัง ตาเดอิน

ประกาศ!!!


This will close in 30 seconds