กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ

ครุศาสตร์วิชาการครั้งที่ 12 : การศึกษาฐานสมรรถนะในยุค New Normal

วันที่ 2526 ธันวาคม 2564

รูปแบบออนไลน์ : ZOOM

เอกสารประกอบการบรรยายการศึกษาฐานสมรรถนะ
ในยุค New Normal

***********************************

 

25 ธันวาคม 2564 

 

12.00-12.30

ลงทะเบียนระบบออนไลน์

12.30-13.00

พิธีเปิดงานครุศาสตร์วิชาการ

วีดิทัศน์แนะนำครุศาสตร์วิชาการ (35 นาที)

กล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.นพรัตน์  ชัยเรือง  คณบดีคณะครุศาสตร์

กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโดยรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

13.0014.30

 

 

14.3015.00 น.

การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาฐานสมรรถนะในยุค New Normal

 

โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

พิธีกรชี้แจงรายละเอียดกำหนดการการนำเสนอในวันถัดไป

 

26 ธันวาคม 2564

08.30-09.00

ลงทะเบียนระบบออนไลน์

  09.00-12.00            นำเสนอผลงานในแต่ละห้องประชุม โดยใช้ระบบ ZOOM

                           – การศึกษา

                            – มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                            – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13.00-16.00            นำเสนอผลงานในแต่ละห้องประชุม โดยใช้ระบบ ZOOM (ต่อ)

    – การศึกษา

    – มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16.0016.30            ประธานกลุ่มกล่าวขอบคุณและปิดประชุมวิชาการ

                                  ทำแบบประเมินออนไลน์

 

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม